Hledáme nové partnery po celém světě. Zjistěte více

Ochrana osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení Subjektů údajů (dále jen „Prohlášení“ nebo „GDPR“).

1. Co jsou osobní údaje?

Osobní údaje jsou jakékoli informace, které mohou být použity samostatně nebo společně s dalšími údaji k jedinečné identifikaci jakékoli živé osoby (dále jen „Subjekt údajů“), např. Vaše jméno, e-mailové adresy, telefonní čísla, lokační údaje apod., které se Vaší osoby týkají.

2. Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů zpracovávaných pro účely uvedené v tomto Prohlášení je společnost SAFIBRA, s.r.o., založená podle práva České republiky, IČO 25787012, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
sp. zn. C 70191 (dále jen „Správce“). Sídlo Správce se nachází na adrese Černokostelecká 1621, okres Praha – východ, 251 01 Říčany, Česká republika.

Osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů v naší společnosti můžete kontaktovat na adrese gdpr@safibra.cz.

Správce odpovídá za to, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v souladu s tímto Prohlášením a s platnými právními předpisy.

3. Zdroje osobních údajů

Vaše osobní údaje Správce získává z následujících zdrojů: 

 • přímo od Subjektů údajů: e-maily, telefon, webové stránky (pod které spadají firemní webové stránky www.safibra.cz a mikrostránky www.monitoringkonstrukci.cz (souhrnně dále jen “Webové stránky”), kontaktní formuláře na Webových stránkách, sociální sítě, vizitky, jednání o uzavření smlouvy, proces výběrového řízení na volné pozice aj., 
 • distributor, obchodní partner nebo zástupce,
 • veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí apod.), 
 • orgány státní správy,
 • na základě zvláštních právních předpisů.

4. Čí osobní údaje sbíráme

Vaše osobní údaje Správce sbírá, pokud:

A. Jste Vy osobně nebo prostřednictvím třetí osoby nebo prostřednictvím některého z formulářů na Webových stránkách Správce či jiného komunikačního kanálu poskytli Správci své kontaktní údaje za účelem:

 • zasílání obecných informací týkajících se společnosti nebo výrobků Správce,
  či potenciálních obchodních příležitostí atd. (např. jste zaměstnanci Správce
  na veletrhu dali svou vizitku, nebo jste zaslali požadavek prostřednictvím kontaktního formuláře na Webových stránkách Správce či pomocí jiných komunikačních kanálů),
 • získání technické podpory,
 • uplatnění reklamačních nároků,
 • získání předprodejní konzultace.

B. Jste zaměstnanec Správce nebo jej jiným způsobem zastupujete.

C. Jste zástupce společnosti nebo osoba samostatně výdělečně činná, které Správce prodává své výrobky, řešení a/nebo služby nebo která Správci dodává své výrobky, řešení a/nebo služby.

D. Jste uchazeč o zaměstnání a poskytl jste Správci své osobní údaje prostřednictvím některého z formulářů na Webových stránkách, e-mailu nebo portálu s nabídkami zaměstnání nebo Správce Vaše osobní údaje získal od agentury práce, která je společným správcem ve vztahu k Vašim osobním údajům.

E. Nepatříte do ani jedné z těchto kategorií fyzických osob, ale přesto jste se Správcem navázali kontakt nebo s Vámi navázal kontakt přímo Správce, např. novináři.

5. Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává následující kategorie osobních údajů:

A. Adresní a identifikační údaje: zpravidla jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ.

B. Kontaktní údaje: Zpravidla Vaše kontaktní adresa, e-mailové adresy a telefonní čísla.

C. Informace o zaměstnání: Zpravidla obchodní firma a další kontaktní údaje Vašeho zaměstnavatele, Vaši pracovní pozici, Vaši fotografii.

D. Systémové údaje: Údaje, které Správce potřebuje z důvodu zákonné povinnosti nebo za účelem zachování kvality poskytovaných služeb, např. IP adresa, číslo portu, soubory cookie či jiné provozní a lokalizační údaje.

E. Fakturační údaje: Informace, které od Vás Správce požaduje, pokud hradíte
Vy jemu, nebo on hradí Vám, platbu za zboží či službu, mezi něž patří Vaše jméno nebo obchodní firma Vašeho zaměstnavatele, Vaše adresy a e-mailové adresy, adresy a e-mailové adresy Vaší společnosti a finanční informace v závislosti na zvoleném způsobu platby (např. informace o Vaší platební kartě nebo bankovním účtu).

F. Informace nezbytné pro realizaci výběrových řízení na volná pracovní místa: Údaje o Vás, které Správci dobrovolně poskytnete, například v životopisu, průvodním dopisu nebo jinak (např. údaje o Vaší kvalifikaci, dovednostech, pracovních zkušenostech, o Vašem oprávnění k výkonu zaměstnání v České republice apod.).
Vaše osobní údaje může Správce v tomto případě získat také od třetích stran, například formou referencí od Vašich předchozích zaměstnavatelů. Tyto informace může poptat pouze v případě, že Vám byla z jeho strany učiněna nabídka zaměstnání, a pouze pokud Vás o tomto postupu informoval.

G. Další údaje, které s námi záměrně sdílíte: Informace o Vás, které Správci dobrovolně poskytnete, např. za účelem uzavření smlouvy, při vyplnění nepovinných polí kontaktních formulářů na Webových stránkách Správce nebo jinak.

6. Účel a právní základ zpracovávání osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný Subjekt údajů správci poskytl, a to za účely a na základě právních důvodů uvedených níže:

 • v souvislosti s jednáním nebo uzavřením smluvního či jiného právního vztahu
  se Správcem a plněním smluvních povinností z toho vyplývajících,
 • z důvodu plnění zákonných povinností ze strany Správce (např. archivnictví vedené na základě zákona apod.),
 • z důvodu oprávněného zájmu např. udržovat smluvní vztah, uvádět na trh nové produkty, zviditelňovat výrobky a služby Správce apod.),
 • na základě poskytnutého souhlasu (např. zasílání marketingových sdělení, pro účely výběrových řízení na volná pracovní místa apod.),
 • ochrana práv a oprávněných zájmů Správce, příjemce nebo jiných dotčených osob, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva
  a svobody Subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů (např. vymáhání pohledávek Správce), 
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů Subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,

zpracování je nezbytné pro splnění úkolu, prováděného ve veřejném zájmu, nebo
při výkonu veřejné moci, kterým je Správce pověřen.

7. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí Správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách, pobočkách a sídle Správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci Správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě, a to za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. 

Za tímto účelem přijal Správce technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo Subjektu údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

8. Sdílení osobních údajů

Správce působí po celém světě, a proto Vaše osobní údaje může sdílet se členy svého koncernu a obchodními partnery – ovšem výhradně pro účely uvedené v tomto Prohlášení. To znamená, že Vaše osobní údaje může předávat subjektům jak ve členských zemích Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru, tak mimo ně.

Vaše osobní údaje bude Správce předávat organizacím v zemích mimo Evropskou unii a Evropský hospodářský prostor (ve třetích zemích), pouze pokud dokáže zajistit vhodné záruky pro ochranu Vašich osobních údajů, například v souladu s tzv. rozhodnutím Komise o odpovídající ochraně, nebo použití tzv. standardních smluvních doložek ve smlouvě, které uzavře se společností sídlící ve třetí zemi, která je příjemcem Vašich osobních údajů.

Dále mohou být osobní údaje Správcem zpřístupněny v nezbytně nutném rozsahu právním, ekonomickým a daňovým poradcům. Osobní údaje týkající se dlužníků mohou být zpřístupněny také inkasním agenturám, a to za účelem vymáhání pohledávek. Na vyžádání či v případě podezření na protiprávní jednání mohou být osobní údaje předané také orgánům veřejné správy.

9. Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje udělené pro účely zasílání obecných informací týkajících se společnosti nebo výrobků Správce, či potenciálních obchodních příležitostí atd., bude Správce zpracovávat pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění uvedeného účelu, nejdéle však po dobu tří let, pokud z obecně závazných právních předpisů nevyplývá lhůta delší. 

Údaje poskytnuté uchazečem o zaměstnání bude Správce zpracovávat pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění uvedeného účelu, nejdéle však po dobu jednoho roku
od uzavření výběrového řízení.

Údaje přímo související s případnými závazky, které vůči Vám/Vaší společnosti Správce má na základě partnerství nebo smlouvy uzavřené s Vámi/Vaší společností, jsou v plném rozsahu zpracovávány pouze po dobu trvání smluvního vztahu a po skončení platnosti jsou údaje zpracovávány pouze v rámci zákonných předpisů. Po ukončení smluvního vztahu jsou osobní údaje uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou z důvodu oprávněného důvodu Správce či pro plnění zákonných povinností, nejdéle však po dobu 10 let. Uvedené lhůty platí při vyrovnání všech závazků (zapůjčené zařízení, faktury, vybavení atd.), v opačném případě budou Vaše údaje uchovány až do vzájemného vypořádání. Tyto lhůty mohou být též prodlouženy např. soudním sporem, daňovou kontrolou apod. 

Údaje poskytnuté pro jiné účely, o které jste Správce výslovně požádali, například pokud jste se rozhodli zapojit do jedné nebo více konkrétních činností, které nabízí, bude zpracovávat pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění uvedeného účelu uvedeném v tomto Prohlášení.

10. Práva Subjektů údajů

Subjekt údajů má dle GDPR následující práva: 

 • Požadovat bezplatný přístup k osobním údajům, které Správce o Subjektu údajů zpracovává, tedy získat od Správce informace, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány. Pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto údajům. 
 • Požadovat opravu či doplnění osobních údajů, které Správce o Subjektu údajů zpracovává, pokud jsou nepřesné. 
 • Požadovat odstranění všech nebo jenom některých osobních údajů, pokud
  již pominul účel zpracování, pokud Subjekt údajů souhlas odvolá, pokud vznese námitky proti zpracování, nebo pokud jsou osobní údaje Správcem zpracovávány protiprávně.
 • Požadovat omezení nebo zastavení zpracování všech nebo některých údajů. 
 • Získat ty osobní údaje, které se ho týkají a které jsou zpracovány s jeho souhlasem, nebo které jsou zpracovány pro plnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy. 
 • Získat tyto osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, přičemž Subjektu údajů vzniká právo předat tyto údaje jinému správci. 
 • Má právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů.  
 • Má právo podat stížnost k dozorovému úřadu – v případě, kdy se Subjekt údajů domnívá, že je s jeho osobními údaji nakládáno neoprávněně či Správce jinak porušuje jeho práva, má právo podat stížnost na domnělé porušení obecného nařízení u dozorového úřadu, především v členském státě obvyklého pobytu nebo výkonu práce. 

Chcete-li uplatnit jakákoli z těchto práv, můžete své požadavky a dotazy zasílat osobě odpovědné za GDPR na adresu gdpr@safibra.cz. O přijetí každé žádosti dle výše uvedených bodů bude Správce žadatele neprodleně informovat a bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce, podá požadovanou informaci či informaci
o přijatých opatřeních.

Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. V určitých specifických případech definovaných v GDPR není Správce povinen zcela nebo zčásti žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech může Správce uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo odmítnout žádosti vyhovět.
O tomto bude žadatel vždy informován.

V případě, že bude mít Správce důvodné pochybnosti o totožnosti žadatele o poskytnutí informací, může jej požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných
k potvrzení jeho totožnosti. 

Informace o uplatnění práv Subjektu údajů si po přiměřenou dobu (typicky 3 roky) uloží Správce za účelem evidence a dokladování této skutečnosti, pro statistické účely, zlepšování svých služeb a ochrany svých práv. 

Správce upozorňuje, že pokud jej Subjekt údajů požádá o výmaz či omezení používání jakýchkoliv osobních údajů, nemusí být schopen nadále poskytovat své služby.

11. Právo na námitku

Pokud je právním důvodem zpracování osobních údajů tzv. oprávněný zájem, má Subjekt údajů právo kdykoli vznést věcnou námitku proti takovému zpracování osobních údajů. V takovém případě nebudou osobní údaje dále zpracovávány, pokud nebudou dány závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převáží nad zájmy Subjektu údajů nebo jeho právy a svobodami, nebo pokud nebudou zpracovávány pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Námitku proti zpracování může dotčená osoba vznést přímo u osoby odpovědné za GDPR na adrese gdpr@safibra.cz. V e-mailu prosím uveďte konkrétní situaci, která Vás vede k závěru, že by Správce neměl Vaše údaje zpracovávat. V případě zpracování údajů pro účely přímého marketingu je možné vždy vznést námitku bez dalšího zdůvodňování.

12. Změny v tomto Prohlášení

Správce upozorňuje, že může docházet ke změnám tohoto Prohlášení souvisejících s vývojem technologií, úprav příslušných zákonů či v souvislosti s novými produkty a aplikacemi Správce. Vyhrazuje si proto právo kdykoliv a bez předchozího upozornění změnit obsah tohoto Prohlášení. Veškeré změny nabývají účinnosti v okamžiku zveřejnění přepracovaných zásad ochrany osobních údajů na Webových stránkách Správce.

Toto Prohlášení bylo naposledy aktualizováno dne 1.11.2020 a je veřejně přístupné na Firemních webových stránkách Správce.

Přečtěte si také samostatné Prohlášení o používání cookies.

Dokumenty ke stažení