Hledáme nové partnery po celém světě. Zjistěte více

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro prodej produktů (dále společně jen jako „VOP“) zde obsažené upravují vzájemná práva a povinnosti mezi společností SAFIBRA, s.r.o. (dále také jen jako „SAFIBRA“) a Vámi (dále jen „Zákazník“). Tyto VOP se vztahují na smluvní vztahy mezi společností SAFIBRA a Zákazníkem, který je podnikatelem.

Společnost SAFIBRA není vázána žádnými podmínkami stanovenými v jakékoli objednávce. Veškeré podané objednávky musí být nejprve potvrzeny společností SAFIBRA, a to formou oznámení o přijetí objednávky a o odsouhlasení podmínek v ní obsažených zaslaného Zákazníkovi nebo zahájením plnění ze strany společnosti SAFIBRA. Jakýkoli návrh změny podmínek objednávky Zákazníka ze strany společnosti SAFIBRA se považuje za nový návrh smlouvy a tedy neznamená přijetí objednávky Zákazníka. Uzavření smlouvy je dále podmíněno výslovným souhlasem Zákazníka s těmito VOP, a to např. formou e-mailové zprávy.  Přijetím dodávky jakéhokoli Produktu (jak je definován v těchto VOP) Zákazníkem zasílaného společností SAFIBRA, se má za to, že Zákazník se s těmito VOP seznámil a že s nimi souhlasí. Aktuální znění těchto VOP je umístěno na webových stránkách společnosti SAFIBRA (tj. www.safibra.cz), kde je nepřetržitě k dispozici.

1. Produkty

„Produkty“ (dále také jen jako „Produkt“ nebo „Produkty“) znamenají jakékoli hardwarové produkty, softwarové produkty (dále také jen jako „Software“), nebo služby (dále také jen jako „Služby“) uvedené na jakýchkoliv návrzích nebo nabídkách společnosti SAFIBRA.

Úpravy Produktu, které SAFIBRA považuje za nezbytné pro splnění potřebných specifikací, bezpečnostních norem nebo všeobecně závazných právních předpisů, s cílem zabezpečit, aby tento Produkt neporušoval žádná práva duševního vlastnictví nebo jiná práva nebo za účelem jiného vylepšení Produktu, mohou být kdykoli provedeny společností SAFIBRA bez předchozího upozornění nebo souhlasu Zákazníka a takto upravený Produkt bude považován za plně vyhovující.

2. Objednávky

Objednávku produktů může Zákazník provést vystavením písemné objednávky, která je podepsaná nebo vytvořená oprávněným nebo zmocněným zástupcem Zákazníka, když za písemnou formu smluvní strany považují také emailovou komunikaci. Na objednávce Zákazník musí uvést konkrétní Produkty, objednávané množství, cenu včetně celkové kupní ceny, dodací pokyny a podmínky, požadované dodací termíny, fakturační a dodací adresy, případné certifikáty osvobozené od daně (pokud existují) a jakékoliv další zvláštní pokyny. Podmínky obsažené v objednávce Zákazníka nejsou pro společnost SAFIBRA závazné, a to až do jejich přijetí a odsouhlasení společností SAFIBRA. Objednávka vystavená Zákazníkem je pro něj závazná a je považována za návrh na uzavření Smlouvy. 

K uzavření smlouvy, na jejímž základě společnost SAFIBRA dodá Zákazníkovi objednané Produkty dochází přijetím, potvrzením a odsouhlasením vystavené objednávky ze strany společnosti SAFIBRA, případně přijetím, potvrzením a odsouhlasením změn podmínek objednávky Zákazníkem navržených společností SAFIBRA.

Společnost SAFIBRA je oprávněna přijmout či nepřijmout objednávku obdrženou od Zákazníka. Pokud se však společnost SAFIBRA Zákazníkovi k objednávce od něj obdržené nijak nevyjádří, zda ji přijímá či nepřijímá, neznamená to její přijetí a odsouhlasení ze strany SAFIBRA. Všechny dodací termíny, nabídky, výkresy, vyobrazení, míry, hmotnosti a další údaje o dodávaném plnění uvedené SAFIBROU při potvrzení objednávky jsou přibližné a nejsou pro SAFIBRU závazné, pokud nebyly samostatně a písemně dohodnuty se Zákazníkem. Mlčení nebo nečinnost Zákazníka po přijetí potvrzení objednávky ze strany SAFIBRY se považuje za souhlas s uzavřením Smlouvy.

3. Ceny

Ceny Produktů jsou uvedené v cenové nabídce SAFIBRY, jsou po celou dobu trvání této Smlouvy zpravidla neměnné, a k jejich změně může dojít pouze písemnou dohodou obou stran. Zákazník však bere na vědomí, že v případě podstatné změny okolností, která by založila v právech a povinnostech smluvních stran zvlášť hrubý nepoměr spočívající ve znevýhodnění společnosti SAFIBRA neúměrným zvýšením nákladů plnění, bude mít společnost SAFIBRA právo domáhat se vůči Zákazníkovi obnovení jednání o smlouvě za účelem zvýšení cen Produktů v souladu s podstatně zvýšenými cenami materiálu, energií a služeb.

Sjednaná cena nezahrnuje daň (jak je definována v této Smlouvě) a také veškeré náklady spojené s poskytnutím plnění či jiné poplatky, a to zejména pojištění, zprostředkovatelské poplatky, náklady spojené s přepravou Produktů či jejich speciálním balením, správní a celní a veškeré jiné obdobné poplatky (dále jen “Poplatky”). Jakékoli daně a jiné poplatky (dále jen „Daně“) vzniklé v důsledku prodeje, používání nebo dodání Produktů, a to zejména cla, daň z přidané hodnoty a srážková daň, které by SAFIBRA byla povinna odvést v souladu s všeobecně závaznými právními předpisy příslušným orgánům, jsou odpovědností Zákazníka a v případě povinnosti SAFIBRY hradit tyto Daně budou Zákazníkovi tyto Daně účtovány v plném rozsahu jako samostatná položka na faktuře.

Cena vždy zahrnuje pouze cenu Produktů popsaných v nabídce společnosti SAFIBRA. Jakékoliv slevy z ceny poskytuje SAFIBRA vždy pouze písemně.

Ceník společnosti SAFIBRA zpravidla obsahuje ceny v měně Euro (EUR), pokud není mezi stranami cena dohodnuta v jiné měně. Případné změny cen sjednaných v cizí měně nebo při směně Eura (€), které vzniknou po uzavření Smlouvy, jdou k tíži Zákazníka. Platné jsou ceny SAFIBRY uvedené v ceníku v době platnosti cenové nabídky. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně kurzu (tj. devizového středního kurzu vyhlášeného Českou národní bankou) české měny ve vztahu k měně Euro (EUR) o více než +3% oproti příslušnému kurzu v den uzavření smlouvy, je Zákazník povinen zaplatit kupní cenu ve výši zvýšené tak, aby částka v české měně odpovídala změně příslušného kurzu. Pro stanovení kurzovního poměru je rozhodný příslušný kurz vyhlášený ČNB v den uskutečnění platby v hotovosti či v den podání příkazu k úhradě při platbě převodem z účtu.

Pokud nebylo předem písemně dohodnuto, ceny Produktů nezahrnují vlastnická práva, patentová práva a zaškolení. Vlastnické právo k Produktům (vyjma Softwaru a Služeb) přechází ze společnosti SAFIBRA na Zákazníka až uhrazením kupní ceny v plné výši. Nebezpečí vzniku škody na Produktech přechází na Zákazníka okamžikem jejich předání přepravci ze skladu společnosti SAFIBRA (EXW dle INCOTERMS 2010).

Společnost SAFIBRA je oprávněna účtovat Zákazníkovi za práci za poskytnuté Služby prováděné ve standardní pracovní době, tj. v době od 6:00 hod. do 20:00 hod. Pokud by tyto služby byly na základě požadavku Zákazníka nebo z jiného důvodu nikoliv na straně společnosti SAFIBRA prováděny mimo tuto standardní pracovní dobu, je SAFIBRA oprávněna po Zákazníkovi požadovat cenu těchto prací dle ceníku společnosti SAFIBRA, který bude Zákazníkovi zaslán, popř. tato cena bude vyplývat z cenové nabídky společnosti SAFIBRA předložené Zákazníkovi. SAFIBRA je dále oprávněna po Zákazníkovi požadovat náhradu cestovních nákladů, náhradu za čekání a za čas promeškaný v důsledku neprovádění Služby nebo prodlení s jejím poskytováním z důvodu nikoliv na straně společnosti SAFIBRA, a to opět ve výši dle ceníku nebo dle cenové nabídky.

4. Místo plnění dodávky, dodací podmínky a přepravní rizika

Termíny plnění a expedice Produktů specifikované nebo sdělené společností SAFIBRA Zákazníkovi jsou pouze přibližné termíny a jejich nedodržení nebude považováno za porušení Smlouvy ze strany SAFIBRY. Veškeré reklamace týkající se přímo Produktů (nekompletní nebo nesprávné Produkty) nebo nesprávně vyúčtovaných Poplatků musí být předloženy společnosti SAFIBRA do deseti (10) dnů po obdržení příslušné zásilky Zákazníkem. Způsob dodání Produktů se řídí dodacími podmínkami Ex-Works (EXW dle INCOTERMS 2010) – místem dodání Produktů, resp. místem plnění dle smlouvy je sklad společnosti SAFIBRA v Říčanech v České republice (náklady na přepravu nese a nebezpečí škody z místa expedice přebírá Zákazník). SAFIBRA je povinna objednané Produkty řádně zabalit do vhodných obalových materiálů. Veškeré další náklady včetně nakládky, dopravy, pojištění dopravy a cla nese v plné výši Zákazník. Zákazník je rovněž odpovědný za všechny Poplatky.

Pokud si Zákazník pro dodání Produktů se SAFIBROU sjednal jiné dodací podmínky dle INCOTERMS 2010, vyhrazuje si SAFIBRA právo výběru dopravce a dopravního prostředku. SAFIBRA nenese odpovědnost za vzniklé škody nebo pokutu za prodlení s dodáním nebo za neoznámení jakéhokoli zpoždění a takový dopravce nebude považován za zástupce společnosti SAFIBRA. Částečné dodávky jsou přípustné pouze po dohodě obou stran.

5. Vyšší moc

SAFIBRA neodpovídá za škodu způsobenou Zákazníkovi porušením smluvních povinností, jestliže k tomuto porušení došlo v důsledku překážky, jež nastala nezávisle na vůli SAFIBRY a brání jí ve splnění jejich povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by SAFIBRA tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále že by v době vzniku smluvního závazku tuto překážku předvídala. SAFIBRA neodpovídá za takto způsobenou škodu pouze po dobu, po kterou trvá taková překážka. Překážkou se pro účely tohoto ustanovení rozumí okolnosti vyšší moci, zejména, avšak bez omezení, přírodní katastrofa, povodeň, požár, povětrnostní vlivy, zemětřesení, tornádo, epidemie, exploze, válka, ozbrojený konflikt, terorismus, povstání, embargo, občanské nepokoje nebo výtržnosti, výpadek nebo přerušení veřejných a soukromých počítačových nebo telekomunikačních systémů, sítí a infrastruktury, kybernetické útoky, sabotáže, vládní rozhodnutí, požadavky a zákonná omezení (včetně odmítnutí, nevydání nebo ztráty licencí k vývozu nebo opětovnému vývozu), nedostatek materiálu, dílů či jiných vstupů do výroby, nedostupnost nebo zpoždění dopravy, stávka nebo jiné pracovní spory, popř. další okolnosti SAFIBROU zcela neovlivnitelné.

6. Produkty vyráběné na základě konkrétní specifikace Zákazníka

U produktů vyráběných na základě konkrétní specifikace Zákazníka je Zákazník v případě ukončení smlouvy nebo při změně specifikace povinen si již vyrobené a dodané Produkty ponechat a zaplatit a dále převzít a zaplatit Produkty, které jsou již v pokročilém procesu výroby a/nebo se s jejich výrobou počítá z důvodu objednání potřebných dílů pro výrobní proces.  Ceny těchto Produktů včetně rozpracovaných může SAFIBRA snížit o cenu potřebných dílů, které se společnosti SAFIBRA podařilo u svých dodavatelů úspěšně zrušit nebo prodat jinému zákazníkovi.

7. Platební podmínky

Všechny platební podmínky neupravené těmito VOP podléhají schválení společností SAFIBRA. Zpravidla je zboží všem Zákazníkům dodáváno až po uhrazení zálohové faktury na cenu v plné výši vystavené společností SAFIBRA, a to zejména v případech, kdy se jedná o první objednávky, produkty vyráběné na základě konkrétní specifikace Zákazníka, předchozí neuhrazené faktury Zákazníka po splatnosti nebo na základě jakéhokoli jiného uvážení společnosti SAFIBRA. Zákazníkům, s nimiž SAFIBRA již spolupracovala, a kteří jsou spolehliví, může být v jednotlivých dílčích obchodech na základě předchozího souhlasu SAFIBRY vystavena faktura až v okamžiku dodání Produktu, Softwaru nebo Služby se splatností 30 dnů ode dne jejího vystavení.

Dostane-li se Zákazník do prodlení s placením faktury, je SAFIBRA oprávněna mu účtovat zákonný úrok z prodlení a dále smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z dlužné částky, když vedle této smluvní pokuty je SAFIBRA oprávněna po Zákazníkovi dále požadovat také náhradu škody v plné výši. Zákazník nemá právo na započtení jakékoli své pohledávky za společností SAFIBRA vůči jakékoli pohledávce společnosti SAFIBRA vůči Zákazníkovi. Zákazník je povinen uhradit veškeré bankovní nebo jiné poplatky spojené s provedením platby, v opačném případě je bude povinen uhradit společnosti SAFIBRA nad rámec kupní ceny Produktů.

Dokud Zákazník nezaplatí společnosti SAFIBRA kupní cenu Produktů, nestává se vlastníkem dodaných Produktů a vlastníkem těchto Produktů zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny s příslušenstvím a případné smluvní pokuty SAFIBRA. SAFIBRA si vyhrazuje právo požadovat po Zákazníkovi alternativní platební metody, např. platbu akreditivem atp.

8. Záruka a odpovědnost za vady

Záruka na Produkty

Společnost SAFIBRA ručí pouze tomu Zákazníkovi, kterému Produkty přímo prodala, a s nímž za tím účelem uzavřela smlouvu, že všechny tyto Produkty, kromě Softwaru a Služeb, vyrobené a poskytované společností SAFIBRA, jsou bez vad materiálu a zpracování po dobu jednoho (1) roku od data odeslání, pokud není v této Smlouvě výslovně stanoveno něco jiného. SAFIBRA nepřebírá za žádných okolností odpovědnost za škody způsobené třetími stranami nebo z důvodu nedodržení doporučených procesů. SAFIBRA rovněž nepřebírá žádnou odpovědnost za vady Produktů vzniklé nesprávným jejich použitím Zákazníkem. Za integraci a parametrizaci Produktů společnosti SAFIBRA je odpovědný Zákazník.

Společnost SAFIBRA Zákazníkovi vždy spolu s Produkty dodává instrukční manuály k těmto Produktům a dále s ním sepisuje předávací protokol. Zákazník je tak vždy důkladně seznámen s tím, jak má s Produkty zacházet a jak je má používat. Záruka poskytovaná SAFIBROU se tedy rozhodně nevztahuje na vady vzniklé (plně nebo částečně) nesprávným používáním a běžným opotřebením, montáží a/nebo používáním v rozporu s doporučeními uživatelské příručky, nedodržením předpisů, nesprávnou montáží a/nebo instalací, nesprávným použitím, použitím jiných než doporučených dílů, opravou nebo jinými pracemi třetích osob nebo Zákazníkem bez předchozího písemného souhlasu SAFIBRY. Produkty vrácené v rámci záruky SAFIBRA opraví nebo podle vlastního uvážení poskytne Zákazníkovi náhradní Produkty za ty Produkty, které společnost SAFIBRA vyrábí a které jsou na základě kontroly provedené ze strany společnosti SAFIBRA a/nebo podle výhradního názoru společnosti SAFIBRA posouzeny jako vadné ve zpracování nebo materiálu a které skutečně nefungují.

Na všechny opravené Produkty nebo Produkty vyměněné v rámci záruky se poskytuje záruka pouze v délce zbývající doby původní záruky (od data odeslání Produktu Zákazníkovi). Záruka za vady se nevztahuje na jakékoli vadné Produkty nebo jejich části, které byly náhodně poškozeny, rozebrány, upraveny, zneužity, použity v aplikacích, které překračují jejich specifikace nebo hodnocení, zanedbané, nesprávně nainstalované nebo jinak zneužité. Některé Produkty nebo jejich části vyžadují zvláštní péči a šetrné zacházení. Záruka se rovněž nevztahuje na případy, kdy poškození Produktů způsobilo jejich otevření s odstraněním záručních štítků, nedodržování informací a opatření obsažených v návodu k obsluze, či propojení s díly nebo příslušenstvím od jiných výrobců, než je společnost SAFIBRA.

Na všechny Produkty označené jako prototypy nebo Produkty určené k použití v testech v terénu se nevztahuje záruka, pokud není výslovně stanoveno něco jiného. Zákazník je povinen uplatnit záruku písemně nejpozději do třiceti (30) dnů, a to ihned po zjištění reklamované vady. Veškeré nároky v rámci této záruky musí uplatnit Zákazník, nároky od třetích stran nebudou uznány. SAFIBRA nenese žádnou odpovědnost za záruční reklamace oznámené společnosti SAFIBRA více než třicet (30) dnů poté, co zákazník zjistil reklamovanou vadu. Společnost SAFIBRA může při sjednávání obchodu Zákazníkovi písemně poskytnout garanci následných dodávek náhradních dílů nebo sestav, na které se nevztahuje jeho odpovědnost za vady, a to po dobu (5) let od data dodání Produktů za ceny dle ceníku společnosti SAFIBRA aktuálního v době jejich dodání.

Záruka na Software

V případě Softwaru vyvinutého společností SAFIBRA, který je součástí jakéhokoli Produktu, a veškeré související dokumentace společnost SAFIBRA nepřevádí vlastnická práva k Softwaru (vlastníkem Softwaru je výhradně společnost SAFIBRA), ale pouze Zákazníkovi uděluje trvalou, nevýhradní licenci k používání Softwaru omezenou na použití Softwaru pouze pro provoz jednoho Produktu. Taková licence je převoditelná pouze s převodem vlastnictví Produktu, kterého je Software součástí. Zákazník je oprávněn vytvořit záložní kopii Softwaru způsobem, jak to Zákon povoluje, ale Zákazník v žádném případě nesmí

(a) upravovat, reprodukovat, kopírovat, podrobit reverznímu inženýrství, dekompilovat nebo rozebírat celý Software nebo jakoukoli jeho část;

(b) distribuovat, uvádět na trh, zveřejňovat, pronajímat nebo vytvářet odvozená díla nebo poskytovat sublicence k použití softwaru jakékoli třetí straně; nebo

(c) povolit, zmocnit nebo umožnit komukoli, kdo spadá pod Zákazníka nebo jakékoli jiné třetí osobě, aby provedl jakékoli kroky vyjmenované v bodu (a) nebo (b).

Společnost SAFIBRA ručí, že Software tak, jak byl původně dodán Zákazníkovi, bude při běžném používání fungovat v souladu s funkčním popisem uvedeným ve specifikaci produktu a/nebo uživatelské příručce dodané se Softwarem po dobu devadesáti (90) dnů ode dne odeslání Produktu Zákazníkovi. Jedinou povinností SAFIBRY a jediným právem Zákazníka z odpovědnosti za vady SAFIBROU dodaného Software v rámci této záruky bude úsilí SAFIBRY o nápravu nesouladu fungování Softwaru s funkčním popisem, pokud bude reklamace oprávněná. V případě, že SAFIBRA nebude po několika opakovaných úsilích schopna výše uvedený nesoulad napravit, SAFIBRA přijme vrácení Produktu obsahujícího nevyhovující Software. Tato záruka se nevztahuje na případy, kdy je selhání Softwaru důsledkem nehody, nesprávného použití, zneužití nebo úpravy.

Záruka na Služby

SAFIBRA ručí, že Služby budou prováděny profesionálně a odborným způsobem v souladu se standardy přiměřeně platnými pro Služby. SAFIBRA opakovaně poskytne Službu v případě, že ji Zákazník nejpozději do třiceti (30) dnů bezprostředně po dokončení příslušné Služby písemně upozorní, že Služba nebyla poskytnuta v souladu s touto Smlouvou. SAFIBRA si však vyhrazuje právo na posouzení, zda poskytnutá Služba, která je předmětem reklamace, byla poskytnuta v souladu s touto Smlouvou. Zákazník je povinen uplatnit všechny reklamace podle ustanovení definovaných touto Smlouvou, reklamace od třetích stran nebudou uznány.

Volitelná Prodloužené záruka

Kromě standardní jednoleté (1) záruky společnosti SAFIBRA na Produkty si Zákazník může zakoupit Prodlouženou záruku na jeden (1) nebo dva (2) roky (dále jen „Prodloužená záruka). Zákazník však od SAFIBRY může zakoupit Prodlouženou záruku pouze současně s Produktem, ke kterému se vztahuje, tj. pouze v době, kdy tento Produkt kupuje.

Prodloužená záruka nabývá účinnosti ihned po skončení standardní záruční doby v délce jednoho (1) roku a bude pokračovat po další období

  • jednoho (1) roku, čímž se kombinovaná záruční doba Produktu zvýší na 2 roky od data původního nákupu; nebo
  • dvou (2) let, čímž se kombinovaná záruční doba Produktu zvýší na 3 roky od data původního nákupu.

Cena Prodloužené záruky bude stanovena dle ceníku společnosti SAFIBRA, který bude Zákazníkovi zaslán, popř. tato cena bude vyplývat z cenové nabídky společnosti SAFIBRA předložené Zákazníkovi.

Reklamace v rámci Prodloužené záruky se řídí stejnými podmínkami jako „Záruka na Produkty“ popsaná v článku 8 této Smlouvy, s výjimkou délky záruční doby.

Jakékoli změny a úpravy výše uvedených podmínek podléhají individuálnímu nacenění. Pro podrobnější informace kontaktujte společnost SAFIBRA.

9. Oprávnění k vrácení materiálu

Před vrácením Produktů k provedení záruční opravy nebo výměny musí Zákazník nejprve obdržet číslo vratné autorizace materiálu (RMA) od společnosti SAFIBRA a následně na své náklady zaslat příslušné Produkty do skladu společnosti SAFIBRA v Říčanech. Zákazník nese nebezpečí škody na Produktech během této přepravy a je tedy povinen tyto Produkty během jejich přepravy řádně pojistit.

Jakýkoli Produkt, který byl vrácen společnosti SAFIBRA, ale u kterého bylo zjištěno, že splňuje všechny potřebné specifikace a že nemá vadu materiálu nebo zpracování, podléhá standardním poplatkům za diagnostické služby společnosti SAFIBRA. Pokud je jakýkoli Produkt vrácen bez podrobného popisu reklamovaných vad, SAFIBRA nebude Produkt diagnostikovat, ale vrátí jej Zákazníkovi na jeho náklady. Záruku nelze uplatnit na Produkty, které nebyly používané nebo spuštěny po dobu delší než 3 měsíce od data dodání Produktů.

10. Omezení odpovědnosti

Společnost SAFIBRA není povinna řešit případné reklamace jinými než v těchto VOP uvedenými způsoby a Zákazníkovi tedy neposkytuje jiné než zde uvedené záruky. Společnost SAFIBRA nenese jakoukoli odpovědnost za škody způsobené Zákazníkovi anebo třetím osobám dodávkou vadných Produktů, Software nebo Služeb

SAFIBRA odmítá také všechny ostatní záruky, a to zejména záruky:

a) obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel, uspokojivé kvality nebo vyplývající z průběhu obchodování, používání nebo obchodní praxe;

(b) že Produkty nebudou omezovat nebo porušovat jakákoli práva, včetně práv duševního vlastnictví, třetích stran; nebo

(c) že provoz Softwaru bude nepřerušovaný nebo bezchybný.

Toto vzdání se a vyloučení odpovědnosti platí i v případě, že zde uvedená záruka nesplní svůj základní účel. Jediná práva z vadného plnění, které má Zákazník vůči společnosti SAFIBRA, jsou uvedena v těchto VOP. SAFIBRA nenese odpovědnost vůči Zákazníkovi ani žádné třetí straně za žádné jiné zvláštní, následné, náhodné, exemplární nebo nepřímé náklady nebo škody, a to zejména náklady na soudní spor, náklady na instalaci a odstranění Produktů, náklady vzniklé ztrátou dat, náklady na výrobu nebo ztrátu zisku vyplývající z jakékoli příčiny, bez ohledu na právní formu, ať už ve smluvním vztahu, deliktu (včetně nedbalosti), objektivní odpovědnosti nebo jinak, a to i v případě upozornění na možnost vzniku takových nákladů nebo škod. Pro účely tohoto ustanovení zahrnuje pojem SAFIBRA všechny ředitele, vedoucí pracovníky, zaměstnance, zástupce, subdodavatele a dodavatele společnosti SAFIBRA.

Celková kolektivní kumulativní odpovědnost společnosti SAFIBRA, jejích zaměstnanců, administrativních pracovníků, zástupců a ředitelů v žádném případě nepřesáhne částku zaplacenou Zákazníkem společnosti SAFIBRA za Produkty, z nichž taková odpovědnost vznikla, a to během období dvanácti (12) měsíců předcházejících datu poslední reklamace.

11. Ochrana duševního vlastnictví

Všechna práva, nároky a podíly na veškerých vynálezech, objevech, vylepšeních, metodách, nápadech, počítačových či jiných programech a související dokumentaci, jiných autorských dílech zachycených na jakémkoli hmotném nosiči, použitých návrzích nebo jiných formách duševního vlastnictví, bez ohledu na to, zda podléhají zákonné ochraně či nikoli, které vzniknou, budou vytvořeny, vyvinuty, napsány, koncipovány nebo poprvé použity v praxi společností SAFIBRA (výhradně, společně nebo jejím jménem) v průběhu práce, jako vyplývající z práce nebo jako výsledek práce prováděné na základě objednávky, a veškeré související poplatky za nástroje, nastavení, montáž a přípravu, ať už fakturované či nikoli, budou náležet a budou výhradním vlastnictvím společnosti SAFIBRA.

Zákazník není oprávněn po společnosti SAFIBRA požadovat předání zdrojového kódu k dodávanému Softwaru, neboť předmětem koupě je Software pouze ve formě binárních souborů. Zákazník není oprávněn Produkty nebo jeho části podrobit reverznímu inženýrství, dekompilovat nebo je kopírovat a zajistí, že ani třetí osoby nepodrobí Produkty reverznímu inženýrství, nedekompilují ani je nezkopírují. Zákazník souhlasí, že nebude odstraňovat, měnit, mazat, znečišťovat ani překrývat jakákoli označení na Produktech nebo jejich obalech. SAFIBRA si vyhrazuje právo vylepšit nebo upravit své Produkty bez předchozího upozornění Zákazníka.

12. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje jsou jakékoli informace, které mohou být použity samostatně nebo společně s dalšími údaji k jedinečné identifikaci jakékoli živé osoby (dále jen „Subjekt údajů“), např. Vaše jméno, e-mailové adresy, telefonní čísla, lokační údaje apod., které se Vaší osoby týkají.

Přečtěte si také samostatné Prohlášení o ochraně osobních údajů, ve kterém se dozvíte, jaké osobní údaje SAFIBRA sbírá, jak je zpracovává a chrání.

13. Další ujednání

Tyto VOP stanoví všechny podmínky mezi společností SAFIBRA a Zákazníkem a nahrazuje všechny předchozí podmínky pro prodej Produktů dříve dohodnuté (ústně a/nebo písemně) mezi společností SAFIBRA a Zákazníkem. Pokud se SAFIBRA někdy vzdá práv z jakéhokoli ustanovení těchto VOP, nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se jakýchkoli práv vyplývajících z těchto VOP také v budoucnu. Zákazník nesmí postoupit nebo převést jakákoli práva dle těchto VOP bez předchozího písemného souhlasu společnosti SAFIBRA.

14. Rozhodné právo a jurisdikce

Společnost SAFIBRA a Zákazník si tímto volí český právní řád a české právo jako právo rozhodné pro posuzování veškerých závazkových vztahů kdykoli uzavíraných mezi nimi a pro posuzování veškerých práv a povinností z těchto závazkových vztahů vyplývajících. Mezi nimi uzavřené smlouvy se tak řídí a budou řídit zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími českými právními předpisy.

Společnost SAFIBRA a Zákazník se dohodli na tom, že všechny spory související s veškerými mezi nimi kdykoli uzavíranými smlouvami a s právními vztahy jimi založenými, svěřují do pravomoci obecných soudů České republiky. Strany sjednávají k řešení sporů vyplývajících z mezi nimi uzavřených smluv dle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, místní příslušnost soudu prvního stupně dle sídla společnosti SAFIBRA zapsaného v obchodním rejstříku.

Zákazník je povinen bezpodmínečně zachovat mlčenlivost o veškerých informacích, které mu jsou zpřístupněny v souvislosti s dodávkou Produktů od SAFIBRY a které lze považovat s ohledem na okolnosti jednoznačně za obchodní nebo firemní tajemství a které mají být zachovány jako důvěrné, a to zejména obchodní tajemství týkající se výrobních procesů a samotných Produktů.

Veškerá práva, licence nebo závazky dle těchto VOP, nesmí Zákazník postoupit jakémukoli jinému subjektu nebo osobě bez předchozího písemného souhlasu SAFIBRY.

Jednotlivá ustanovení těchto VOP jsou navzájem nezávislá. Pokud některé ustanovení těchto VOP bude shledáno nepřípustným, neplatným nebo nevymahatelným dle rozhodného (tj. českého) práva, neovlivní takové ustanovení platnost ani vymahatelnost jejich ostatních ustanovení. Nepřípustnost, neplatnost nebo nevymahatelnost jakéhokoli ustanovení těchto VOP nemá vliv na ostatní jejich ustanovení.

Žádné smluvní straně není uděleno žádné právo nebo pravomoc přijmout nebo vytvořit jakýkoli závazek nebo povinnost, ať již výslovnou nebo odvozenou, za druhou stranu nebo jménem druhé strany, nebo druhou smluvní stranu k čemukoli jakýmkoli způsobem zavazovat.

Překlad těchto VOP do angličtiny je k dispozici pouze pro informační účely. V případě rozporu mezi českou a anglickou verzí této Smlouvy, má přednost verze česká.

V případě rozporu má před těmito VOP přednost písemná smlouva uzavřená mezi společností SAFIBRA a Zákazníkem a dále oběma smluvními stranami výslovně odsouhlasené smluvní a obchodní podmínky uvedené v potvrzené písemné objednávce nebo nabídce.

Tyto VOP byly naposledy aktualizovány dne 19.5.2022 a jsou veřejně přístupné na firemních webových stránkách společnosti SAFIBRA.

Dokumenty ke stažení